Gebruikersovereenkomst

OVERWEGENDE DAT

 1. PR4ALL de zogenaamde PR4ALL pakketten PROEF, BASIS, PREMIUM en PRO heeft bedacht, vervolgens heeft uitgewerkt en er verschillende producten van heeft gemaakt;
 2. PR4ALL een aantal producten kent welke gezamenlijk worden benoemd als: (het "Product");
 3. Gebruiker een bedrijf (of persoon) is dat ten behoeve van haar onderneming gebruik wenst te gaan maken van het Product;
 4. Gebruiker het Product van PR4ALL wenst af te nemen;
 5. Partijen hun afspraken in deze overeenkomst (de "Overeenkomst") nader wensen vast te leggen.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 1. Artikel 1: Definities

  1. Content: de ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van het Product of Product-onderdeel door Gebruiker te leveren reclame-uitingen, foto’s, teksten, logo’s, woord- en beeldmerken, domeinnamen, hyperlinks een en ander in de ruime zin van het woord.
  2. Overeenkomst: deze overeenkomst.
  3. Product: alle pakketten PROEF, BASIS, PREMIUM en PRO gezamenlijk.
  4. Product-onderdeel: Personal PR Manager, PR Quickscan, PR Brainstorm, PR Coaching, PR Media Relaties, PR acties, (video)Persbericht(en), PR Roadmap, Imago, merk en reputatie check, Social Media check, PR acties, (video)Persbericht(en), PR4ALL Seminar, Social Media Video, PR4ALL omgeving en alle overige Product-onderdelen die gedurende de abonnementsperiode onderdeel uit gaan maken van het Product.
 2. Artikel 2: Aanbiedingen/Offertes

  1. Alle aanbiedingen/offertes en andere uitingen van PR4ALL zijn vrijblijvend, tenzij door PR4ALL schriftelijk anders is aangegeven.
  2. Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PR4ALL verstrekte gegevens en Content waarop PR4ALL zijn aanbieding/offerte baseert.
 3. Artikel 3: De levering van het Product

  1. PR4ALL zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten behoeve van Gebruiker de Product-onderdelen behorende bij PR4ALL Pakket(ten) zoals omschreven in de PR4ALL Bijlage aanbieden.
  2. In de Bijlage is uitgewerkt uit welke Product-onderdelen het in artikel 3.1 genoemde PR4ALL Pakket(ten) bestaat.
 4. Artikel 4: Exclusiviteit

  1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en zes (6) maanden daarna zal Gebruiker niet zelf een aan het Product (sterk) gelijke of vergelijkbare Product gaan of doen exploiteren.
 5. Artikel 5: Vergoeding/Facturatie/Opschorting

  1. Gebruiker zal met betrekking tot het leveren van de in Artikel 3.1 genoemde PR4ALL pakket(ten) zoals nader uitgewerkt in de Bijlage, maandelijks de navolgende vergoeding aan PR4ALL betalen:
   1. Een éénmalige vergoeding van € 79,00 voor PR4ALLpakket PROEF;
   2. Een maandelijkse vergoeding van € 79,00 voor de periode van één jaar voor PR4ALL pakket BASIS;
   3. Een maandelijkse vergoeding van € 169,00 voor de periode van één jaar voor PR4ALL pakket PREMIUM;
   4. Een maandelijkse vergoeding van € 399,00 voor de periode van één jaar voor PR4ALL pakket PRO.
  2. Alle prijzen in deze Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.
  3. Alle prijzen gelden tot en met 31 december van het kalanderjaar waarin de Overeenkomst wordt gesloten. PR4ALL behoudt zich het recht voor om per 1 januari van ieder volgend kalenderjaar een wijziging van de prijzen door te voeren. PR4ALL dient daarbij wel aan te tonen dat deze wijziging gebaseerd is op een wijziging van de werkelijke kosten, op een wijziging van het algemene prijspeil of op een algemene prijsverandering in de markt. Dergelijke wijzigingen zullen door PR4ALL minimaal één maand van tevoren schriftelijk worden doorgegeven aan Gebruiker.
  4. Verschuldigde bedragen worden door Gebruiker betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Gebruiker binnen 14 dagen na facturatie-datum betalen. Gebruiker is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
  5. Indien Gebruiker niet voldoet aan haar (betalings)verplichtingen, onder meer in het geval dat de betalingen niet op datum zoals op de factuur vermeld binnen zijn, is PR4ALL gerechtigd het aanbieden van het Product direct op te schorten waarmee de betalingsverplichting in stand blijft. Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft tot betaling, kan PR4ALL de vordering uit handen geven, en is Gebruiker naast het verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
  6. PR4ALL is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Gebruiker gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop deze zou eindigen. De prijs zal voor deze Gebruiker dan gedurende de resterende looptijd van de Overeenkomst niet worden aangepast. Gebruiker komt een zodanig recht tot opzegging niet toe indien de prijzen worden aangepast conform het in artikel 5.3 bepaalde.
 6. Artikel 6: Rechten van intellectueel eigendom

  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op het Product en/of PR4ALL en/of ten behoeve van Gebruiker geleverd en of speciaal ontwikkeld (onderdeel van het) Product in hun meest volledige omvang berusten uitsluitend bij PR4ALL of de door haar aangewezen leveranciers. PR4ALL is volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan alle wereldwijde auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, (ontwerp) tekeningen, (3-D) ontwerpen, designs, (computer) animaties c.q. uitwerkingen, computerprogramma’s (software), bronbestanden (broncode(s), communicatie-uitingen en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en producten voor zover deze betrekking hebben op het Product.
  2. PR4ALL verleent Gebruiker niet-exclusieve, eeuwigdurende en onvervreemdbare gebruiksrechten voor het gebruik en exploitatie, voor die delen van de hierboven genoemde rechten van intellectuele eigendom, die specifiek in het kader van deze Overeenkomst voor Gebruiker zijn ontwikkeld.
 7. Artikel 7: Levering van Content

  1. In het geval Gebruiker de Content met betrekking tot het Product levert, draagt Gebruiker er zorg voor dat zij over de rechten beschikt van c.q. toestemming heeft verkregen voor het gebruik door PR4ALL van de Content overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst en ten behoeve van het Product. Deze toestemming strekt zich tevens uit tot het bewerken door PR4ALL in ruime zin van de Content ten behoeve van het Product.
  2. Gebruiker garandeert dat PR4ALL bij het ten behoeve van het Product gebruiken van de Content niet wordt beperkt door afspraken met derden en dat dit gebruik door PR4ALL van de Content geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
  3. Gebruiker vrijwaart PR4ALL voor alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op het gebruik van Content ten behoeve van het Product voor zover de aanspraken voortvloeien uit het niet nakomen door Gebruiker van een of meer van de op haar rustende verplichtingen en garanties.
  4. Alle schade, kosten (waaronder kosten voor juridische bijstand) en renten, voorvloeiend uit aanspraken bedoeld in artikel 7.3, komen voor rekening van Gebruiker.
 8. Artikel 8: Looptijd en beëindiging

  1. De Overeenkomst heeft een (eerste) looptijd na ondertekening van deze Overeenkomst van één maand bij het PR4ALL pakket PROEF. De Overeenkomst heeft een (eerste) looptijd na ondertekening van deze Overeenkomst van één jaar bij de PR4ALL pakketten BASIS, PREMIUM en PRO. PR4ALL zal haar dienstverlening pas starten na betaling door Gebruiker en ontvangst door PR4ALL van de eerste maandelijkse termijn.
  2. Halverwege de duur van de Overeenkomst met betrekking tot de PR4ALL pakketten BASIS, PREMIUM en PRO zullen partijen de samenwerking evalueren en de balans opmaken met betrekking tot de behaalde resultaten. Indien de slotsom van de evaluatie is dat voor de verdere verloop van de Overeenkomst extra inspanningen vereist zijn om de door Gebruiker gestelde doelstellingen te bereiken, zullen Partijen hieromtrent nadere afspraken maken en deze schriftelijk vastleggen.
  3. Partijen komen overeen dat het abonnement na de abonnementsperiode stilzwijgend zal worden verlengd met wederom één jaar en waarbij na ommekomst van het eerste volledige jaar de verlengde overeenkomst telkens met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk kan worden opgezegd.
  4. Deze Overeenkomst kan door middel van een aangetekend schrijven zonder tussenkomst van de rechter door een der Partijen worden beëindigd, in het geval dat:
   1. een der Partijen in strijd handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst en die Partij niet binnen zeven (7) werkdagen nadat zij per aangetekend schrijven door de andere Partij op de strijdige handelwijze is gewezen, alsnog volledig nakomt;
   2. Gebruiker de zeggenschap (door overdracht – direct of indirect – van haar aandelen dan wel via statutaire bevoegdheden en/of contractuele regelingen van structurele aard) van haar onderneming voor meer dan 50% overdraagt aan een derde(n).
  5. Deze Overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden indien een der Partijen of derden faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd en/of een der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard en/of een der Partijen al dan niet vrijwillig tot liquidatie overgaat.
  6. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal geen door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst aan PR4ALL gedane betalingen teruggevorderd/terugbetaald kunnen worden.
 9. Artikel 9: Aansprakelijkheid PR4ALL

  1. De totale aansprakelijkheid van PR4ALL wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige ander hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de hoogte van de vergoedingen genoemd in Artikel 5 (excl. BTW) bedongen voor een looptijd van maximaal zes maanden (excl. BTW). Deze aansprakelijkheid kan slechts ontstaan indien Gebruiker PR4ALL onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming heeft gegeven.
  2. De aansprakelijkheid van PR4ALL van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, schade aan materialen van Gebruiker en/of derden is uitgesloten.
 10. Artikel 10: Overmacht

  1. Geen der Partijen is gehouden tot nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst, indien deze Partij is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (a) overmacht van toeleveranciers van PR4ALL; (b) het niet naar behoren nakomen door toeleveranciers; (c) gebrekkigheid van zaken, Apparatuur, programmatuur of materialen (onder meer Content) van derden waarvan het gebruik door Gebruiker is voorgeschreven; (d) overheidsmaatregelen; (e) electriciteitsstoring; (f) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (g) oorlog en/of terroristische aanslag; (h) werkbezetting; (i) staking; en (j) algemene vervoersproblemen.
  2. Indien de overmacht situatie langer duurt dan 90 dagen, heeft ieder der Parten het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst door PR4ALL is gepresteerd, wordt in ieder geval naar verhouding afgerekend en door Gebruiker betaald, zonder dat Partijen elkaar overigens nog iets verschuldigd zijn.
 11. Artikel 11: Geheimhouding en openbare mededelingen

  1. Partijen zullen de inhoud van deze Overeenkomst, strikt geheimhouden, een en ander behoudens voor zover een verplichting tot mededeling bestaat krachtens de wet en/of gerechtelijke uitspraak.
  2. Persberichten en andere openbare mededelingen (direct of indirect) verband houdende met deze Overeenkomst zullen door Partijen slechts in onderling overleg en na voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden gedaan.
 12. Artikel 12: Wijzigingen

  1. Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd door middel van een door alle Partijen ondertekende verklaring.
  2. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een beding en/of een gedeelte van een beding uit deze overeenkomst laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen en de gehoudenheid van partijen daaraan.
  3. Het is Gebruiker niet toegestaan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van PR4ALL geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) over te dragen.
 13. Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen in eerste instantie exclusief aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.