Gebruikersovereenkomst

 

De Partijen PR4ALL en Gebruiker


OVERWEGENDE DAT

 1. PR4ALL producten (hierna Product) heeft bedacht, uitgewerkt en samengesteld in de PR pakketten (hierna Pakket) PR Basis, PR Premium, PR Pro, PR Intensive en PR All-in;
 2. Gebruiker een bedrijf of persoon is dat ten behoeve van haar onderneming gebruik wenst te gaan maken van het Pakket;
 3. Partijen hun afspraken in deze gebruikersovereenkomst (hierna Overeenkomst) nader wensen vast te leggen.
 
 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 1. Artikel 1: Definities

  1. Pakket = alle PR pakketten PR BASIS, PR PREMIUM, PR PRO, PR INTENSIVE en PR ALL-IN gezamenlijk.
  2. Product = alle PR producten van PR4ALL die benodigd zijn om het Pakket te vormen en aan te vullen. De producten behoren direct of indirect maar niet uitsluitend tot de uitvoering van PR, communicatie en/of marketing doeleinden. Voor de meest recente en volledige versie zie Bijlage 1.
  3. Overeenkomst = deze gebruikersovereenkomst.
  4. Content = de zaken die ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van het Pakket en/of Product door Gebruiker te leveren reclame-uitingen, foto’s, teksten, logo’s, woord- en/of beeldmerken, domeinnamen, hyperlinks en een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. Artikel 2: Aanbiedingen/Offertes

  1. Alle aanbiedingen/offertes en andere uitingen van PR4ALL zijn vrijblijvend, tenzij door PR4ALL schriftelijk anders is aangegeven.
  2. Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PR4ALL verstrekte gegevens en/of Content waarop PR4ALL zijn aanbieding/offerte baseert.
 3. Artikel 3: De levering van het Pakket

  1. PR4ALL zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten behoeve van Gebruiker het Product behorende bij het Pakket zoals omschreven in Bijlage 2 aanbieden.
  2. In Bijlage 2 is uitgewerkt uit welk Product het in artikel 3.1 genoemde Pakket bestaat.
  3. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan de Gebruiker in de volgende gevallen het Pakket wijzigen:
   1. Ingeval van PR Basis kan de Gebruiker naar het Pakket PR Premium, PR Pro, PR Intensive en/of PR All-in.
   2. Ingeval van PR Premium kan de Gebruiker naar het Pakket PR Pro, PR Intensive en/of PR All-in.
   3. Ingeval van PR Pro kan de Gebruiker naar het Pakket PR Intensive en/of PR All-in.
   4. Ingeval van PR Intensive kan de Gebruiker naar het Pakket PR Pro en/of PR All-in.
  4. Wijzigingen genoemd in Artikel 3.3 kunnen alleen door middel van een schriftelijk melding via e-mail.
  5. Ingeval Gebruiker van Pakket wijzigt zoals genoemd in Artikel 3.3 gaat een nieuwe looptijd in, zoals vastgelegd in Artikel 8.1, als ware het een nieuw Pakket.
  6. Het Product behorende bij het Pakket genoemd in Bijlage 2 moet binnen de looptijd van de Overeenkomst worden afgenomen. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van het Product binnen de looptijd van de Overeenkomst, vervalt het recht van gebruik van dit Product.
 4. Artikel 4: Exclusiviteit

  1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en zes (6) maanden daarna zal Gebruiker niet zelf een aan het Pakket (sterk) gelijke of vergelijkbare Product gaan of doen exploiteren.
 5. Artikel 5: Vergoeding/Facturatie/Opschorting

  1. Gebruiker zal met betrekking tot het leveren van de in Artikel 3 genoemde Pakket zoals nader uitgewerkt in Bijlage 2, maandelijks de volgende vergoeding door middel van automatische incasso aan PR4ALL betalen:
   1. Ingeval het Pakket PR Basis een maandelijkse vergoeding van € 59,00 voor de periode van één jaar;
   2. Ingeval het Pakket PR Premium een maandelijkse vergoeding van € 237,00 voor de periode van één jaar;
   3. Ingeval het Pakket PR Pro een maandelijkse vergoeding van € 474,00 voor de periode van één jaar;
   4. Ingeval het Pakket PR Intensive een maandelijkse vergoeding van € 1.917,00 voor de periode van drie maanden;
   5. Ingeval het Pakket PR All-in een nader overeen te komen maandelijkse vergoeding voor de periode van één jaar;
  2. Alle prijzen in deze Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.
  3. Alle prijzen gelden tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin de Overeenkomst wordt gesloten. PR4ALL behoudt zich het recht voor om per 1 januari van ieder volgend kalenderjaar een wijziging van de prijzen door te voeren. PR4ALL dient daarbij wel aan te tonen dat deze wijziging gebaseerd is op een wijziging van de werkelijke kosten, op een wijziging van het algemene prijspeil of op een algemene prijsverandering in de markt. Dergelijke wijzigingen zullen door PR4ALL minimaal één maand van tevoren schriftelijk worden doorgegeven aan Gebruiker.
  4. Verschuldigde bedragen worden door Gebruiker betaald door middel van een automatische incasso door de door PR4ALL gerechtigde partij, tenzij uitdrukkelijk een andere betaalwijze is overeengekomen. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Gebruiker binnen 14 dagen na facturatiedatum betalen. Gebruiker is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
  5. Indien Gebruiker niet voldoet aan haar (betalings)verplichtingen, onder meer in het geval dat de betaling(en) niet op datum zoals op de factuur vermeld binnen zijn, is PR4ALL gerechtigd het aanbieden van het Pakket direct op te schorten waarmee de betalingsverplichting in stand blijft. Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft tot betaling, kan PR4ALL de vordering uit handen geven, en is Gebruiker naast het verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
  6. PR4ALL is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Gebruiker gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop deze zou eindigen. De prijs zal voor deze Gebruiker dan gedurende de resterende looptijd van de Overeenkomst niet worden aangepast. Gebruiker komt een zodanig recht tot opzegging niet toe indien de prijzen worden aangepast conform het in artikel 5.3 bepaalde.
 6. Artikel 6: Rechten van intellectueel eigendom

  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op het Pakket en/of Product en/of PR4ALL en/of ten behoeve van Gebruiker geleverd en of speciaal ontwikkeld (onderdeel van het) Product in hun meest volledige omvang berusten uitsluitend bij PR4ALL of de door haar aangewezen leveranciers. PR4ALL is volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan alle wereldwijde auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, (ontwerp) tekeningen, (3-D) ontwerpen, designs, (computer) animaties c.q. uitwerkingen, computerprogramma’s (software), bronbestanden (broncode(s), communicatie-uitingen en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en producten voor zover deze betrekking hebben op het Pakket.
  2. PR4ALL verleent Gebruiker niet-exclusieve, eeuwigdurende en onvervreemdbare gebruiksrechten voor het gebruik en exploitatie, voor die delen van de hierboven genoemde rechten van intellectuele eigendom, die specifiek in het kader van deze Overeenkomst voor Gebruiker zijn ontwikkeld.
 7. Artikel 7: Levering van Content

  1. In het geval Gebruiker de Content met betrekking tot het Pakket en/of Product levert, draagt Gebruiker er zorg voor dat zij over de rechten beschikt van c.q. toestemming heeft verkregen voor het gebruik door PR4ALL van de Content overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst en ten behoeve van het Pakket en/of Product. Deze toestemming strekt zich tevens uit tot het bewerken door PR4ALL in ruime zin van de Content ten behoeve van het Pakket en/of Product.
  2. Gebruiker garandeert dat PR4ALL bij het ten behoeve van het Pakket en/of Product gebruiken van de Content niet wordt beperkt door afspraken met derden en dat dit gebruik door PR4ALL van de Content geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
  3. Gebruiker vrijwaart PR4ALL voor alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op het gebruik van Content ten behoeve van het Pakket en/of Product voor zover de aanspraken voortvloeien uit het niet nakomen door Gebruiker van een of meer van de op haar rustende verplichtingen en garanties.
  4. Alle schade, kosten (waaronder kosten voor juridische bijstand) en renten, voorvloeiend uit aanspraken bedoeld in artikel 7.3, komen voor rekening van Gebruiker.
 8. Artikel 8: Looptijd en beëindiging

  1. De Overeenkomst heeft een (eerste) looptijd na ondertekening van deze Overeenkomst van één jaar bij het Pakket PR Basis, PR Premium, PR Pro en PR All-in. De Overeenkomst heeft een (eerste) looptijd na ondertekening van deze Overeenkomst van drie maanden bij het Pakket PR Intensive. PR4ALL zal haar dienstverlening pas starten na betaling door Gebruiker en ontvangst door PR4ALL van de eerste maandelijkse termijn.
  2. Halverwege de duur van de Overeenkomst met betrekking tot het Pakket PR Basis, PR Premium, PR Pro, PR Intensive en PR All-in zullen partijen de samenwerking evalueren en de balans opmaken met betrekking tot de behaalde resultaten. Indien de slotsom van de evaluatie is dat voor de verdere verloop van de Overeenkomst extra inspanningen vereist zijn om de door Gebruiker gestelde doelstellingen te bereiken, zullen Partijen hieromtrent nadere afspraken maken en deze schriftelijk vastleggen.
  3. Partijen komen overeen dat het Pakket na de abonnementsperiode stilzwijgend zal worden verlengd met ingeval PR Basis, PR Premium, PR Pro en PR All-in wederom één jaar en ingeval PR Intensive drie maanden en waarbij na ommekomst van het eerste volledige abonnementsperiode de verlengde overeenkomst telkens met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk kan worden opgezegd.
  4. Deze Overeenkomst kan door middel van een aangetekend schrijven zonder tussenkomst van de rechter door een der Partijen worden beëindigd, in het geval dat:
   1. een der Partijen in strijd handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst en die Partij niet binnen zeven (7) werkdagen nadat zij per aangetekend schrijven door de andere Partij op de strijdige handelwijze is gewezen, alsnog volledig nakomt;
   2. Gebruiker de zeggenschap (door overdracht – direct of indirect – van haar aandelen dan wel via statutaire bevoegdheden en/of contractuele regelingen van structurele aard) van haar onderneming voor meer dan 50% overdraagt aan een derde(n).
  5. Deze Overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden indien een der Partijen of derden faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd en/of een der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard en/of een der Partijen al dan niet vrijwillig tot liquidatie overgaat.
  6. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal geen door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst aan PR4ALL gedane betalingen teruggevorderd/terugbetaald kunnen worden.
  7. Gebruiker kan de Overeenkomst voor ommekomst van het eerste volledige abonnementsperiode zoals genoemd in Artikel 8.3 en voorzover geen sprake is van het bepaalde in Artikel 8.4 en/of Artikel 8.5, tegen betaling van 50% van het totale resterende abonnementsbedrag afkopen.
 9. Artikel 9: Aansprakelijkheid PR4ALL

  1. De totale aansprakelijkheid van PR4ALL wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige ander hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de hoogte van de vergoedingen genoemd in Artikel 5.1 (excl. BTW) bedongen voor een looptijd van maximaal zes maanden. Deze aansprakelijkheid kan slechts ontstaan indien Gebruiker PR4ALL onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming heeft gegeven.
  2. De aansprakelijkheid van PR4ALL van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, schade aan materialen van Gebruiker en/of derden is uitgesloten.
 10. Artikel 10: Overmacht

  1. Geen der Partijen is gehouden tot nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst, indien deze Partij is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (a) overmacht van toeleveranciers van PR4ALL; (b) het niet naar behoren nakomen door toeleveranciers; (c) gebrekkigheid van zaken, Apparatuur, programmatuur of materialen (onder meer Content) van derden waarvan het gebruik door Gebruiker is voorgeschreven; (d) overheidsmaatregelen; (e) electriciteitsstoring; (f) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (g) oorlog en/of terroristische aanslag; (h) werkbezetting; (i) staking; en (j) algemene vervoersproblemen.
  2. Indien de overmacht situatie langer duurt dan 90 dagen, heeft ieder der Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst door PR4ALL is gepresteerd, wordt in ieder geval naar verhouding afgerekend en door Gebruiker betaald, zonder dat Partijen elkaar overigens nog iets verschuldigd zijn.
 11. Artikel 11: Geheimhouding en openbare mededelingen

  1. Partijen zullen de inhoud van deze Overeenkomst, strikt geheimhouden, een en ander behoudens voor zover een verplichting tot mededeling bestaat krachtens de wet en/of gerechtelijke uitspraak.
  2. Persberichten en andere openbare mededelingen (direct of indirect) verband houdende met deze Overeenkomst zullen door Partijen slechts in onderling overleg en na voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden gedaan.
  3. Indien Gebruiker handelt in strijd met dit artikel verbeurt PR4ALL terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, plus € 500,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Deze boete is niet vatbaar voor verrekening en opschorting en laat het recht van PR4ALL om nakoming en volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.
 12. Artikel 12: Wijzigingen

  1. Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd door middel van een door alle Partijen ondertekende verklaring.
  2. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een beding en/of een gedeelte van een beding uit deze overeenkomst laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen en de gehoudenheid van partijen daaraan.
  3. Het is Gebruiker niet toegestaan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van PR4ALL geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) over te dragen.
 13. Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen in eerste instantie exclusief aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.